Pravidla soutěže

JAKÉ PROJEKTY MOHOU SOUTĚŽIT?

 

Projekty (i jejich části) či transfery, které byly ukončeny / realizovány v období mezi 1. 1. 2016 a 31. 12. 2016.
• Projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé či transfer výsledku výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry.
• Projekty / transfery musí být zadané a financované či kofinancované právnickou osobou (aplikační sférou).
• Transferem technologií či znalostí rozumíme pro účely soutěže licencování, převod / prodej výsledku výzkumu a vývoje či vytvoření nové společnosti (spin off).
• Projekty mohou být v jakémkoliv oboru lidského vědění.
• Do soutěže nelze přihlásit organizaci jako celek – musí se jednat o realizovaný projekt či jeho část, které mají konkrétní výstup.

JAKÉ PARAMETRY SE BUDOU HODNOTIT?

 

• rozsah a dopad výstupu projektu / transferu (užitný vzor, patent, technologie, průlomová studie atd. a způsob jejich skutečného využití)
• finanční objem projektu / transferu
• průběh vzájemné spolupráce (včetně účasti zaměstnanců zadávajícího soukromého subjektu na aktivním řešení úlohy) / transferu
• přínosy projektu / transferu (finanční dopad - úspora, přidaná hodnota atd., územní dopad - regionální, národní, mezinárodní, oborový dopad atd.)

Aplikační sférou se rozumí právnické osoby (především, ale nejen podnikatelského charakteru), které využívají výstupy společných projektů pro svůj další rozvoj.
Výzkumnou sférou se rozumí výzkumné organizace ve smyslu zákona 130/2002 Sb. a v souladu s Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C323/01) – tj. především vysoké školy, veřejné výzkumné organizace a ostatní výzkumné organizace.

 

STATUT SOUTĚŽE - ke stažení zde.