O projektu

O projektu

V oblasti spolupráce firem se školami a výzkumnými institucemi existují v České republice značné rezervy. Zvyšování povědomí odborné i široké veřejnosti a masmédií o významu spolupráce vysokých škol/výzkumných organizací se soukromým sektorem a o praktických dopadech transferu výzkumných poznatků do praxe je jednou z cest, jak tento segment v rámci České republiky dále rozvíjet. Za tímto účelem je realizován projekt Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou.

Projekt Nejlepší spolupráce roku je organizován Sdružením pro zahraniční investice (AFI) a Americkou obchodní komorou v ČR (Amcham) ve spolupráci s Technologickou Agenturou ČR (TAČR). Soutěži udělili záštitu místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Partnerem akce jsou Erste Corporate Banking a Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest. Akci též podporují Jihomoravské inovační centrum, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Portál Vědavýzkum.cz, agentura AC&C a Zátiší Group.

Projekt Nejlepší spolupráce roku má za úkol oceňovat a podporovat spolupráci mezi vysokými školami a aplikační sférou v oblasti výzkumu a vývoje vedoucího k inovacím.

STATUT SOUTĚŽE - ke stažení zde.

Vítěz Nejlepší spolupráce roku 2017 - 1. místo:

TECHNOLOGIE PRO VÝROBU POKROČILÝCH NANOSTRUKTURNÍCH SIO2 VLÁKEN


Řešiteli projektu jsou:

Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická

PARDAM, s.r.o.

V rámci spolupráce Centra materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a společnosti PARDAM, s.r.o. se podařilo vyvinout vlákenný materiál, jehož sorpční vlastnosti jsou výrazně lepší než dnes běžně používaných sorbentů a aktivní povrch vláken řádově překračuje standardní materiály. Nový technologický postup výroby je předmětem společného patentu č. 306370 uděleného 9.11.2016 ÚPV. ´

Vlákna najdou využití při zachytávání nežádoucí vzdušné vlhkosti, což je důležitý proces v mnoha odvětvích – elektronika, potravinářství, chemický průmysl a další. Vyvinutý sorbent má mimořádné užitné vlastnosti, je snadno použitelný opakovaně a tím přináší úspory díky výrazně nižším nákladům finančním i energetickým. Patentovaný technologický postup umožňuje průmyslovou výrobu v potřebném množství.

 

Nejlepší spolupráce roku 2017 - 2. místo:

MOŽNOSTI VAKCINACE PRASAT INAKTIVOVANOU VAKCÍNOU PRO TLUMENÍ VÝSKYTU SALMONEL V CHOVECH PRASAT

Řešiteli projektu jsou:

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Bioveta, a.s.

Hlavním výsledkem projektu je vakcína snižující vnímavost sajících selat prasnic vůči infekcím Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby a Salmonella Infantis. Tato vakcína je světově unikátní, žádná podobná vakcína není dosud v žádné zemi registrována. Uvedené tři typy salmonel jsou nejčastějšími v chovech prasat ve střední a západní Evropě a představují riziko pro konzumenty vepřového masa.

Vakcinací prasnic dochází k přenosu imunity na sající selata, která jsou významně chráněna před infekcí. Vakcína byla vyvinuta v rámci řešení projektu a v posledním roce řešení byl uskutečněn její terénní test bezpečnosti a účinnosti, který je předpokladem pro registrační řízení vakcíny. V testech byla potvrzena bezpečnost a účinnost vakcinace. Dalším výsledkem projektu je metoda odlišení zvířat vakcinovaných od zvířat infikovaných, což je velmi důležité pro ozdravení chovu a pro deklarování bezpečnosti jatečných prasat. Tento postup odlišení infikovaných a vakcinovaných prasat byl patentován a je použitelný v oblasti veterinární i humánní vakcinologii.


Nejlepší spolupráce roku 2017 - 3. místo:

VÝVOJ NOVÝCH, ENVIRONMENTÁLNĚ BEZPEČNÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Řešiteli projektu jsou:

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.

AGRO CS a.s.

Nejvýznamnějším výsledkem projektu je nahrazení některých přípravků na ochranu rostlin, které mají prokazatelně negativní vliv na životní prostředí a zdraví člověka. Využití biologicky aktivních látek obranného mechanizmu rostlin je v současnosti považováno za jednu z možných alternativ řešení problému – vývoj tzv. botanických pesticidů. Tyto výrobky částečně nahrazují nebezpečné aplikace prostředků na ochranu rostlin do půdy proti škodlivým činitelům.

Na základě užitného vzoru a následně uděleného patentu č. 305896 byly na přírodní bázi vytvořeny dva výrobky: hnojivé tyčinky pro zvýšení násady květů, které zvyšují počet květů a plodů až o 20% a hnojivé tyčinky proti škůdcům, obsahující látky se silnými insekticidními účinky, ale zcela neškodné pro člověka.

Třetím významným výsledkem projektu je kapalný prostředek potlačující výskyt larev smutnic, který dodává do půdy živiny a navíc obsahuje esenciální olej, který likviduje původce chorob a škůdce.

Díky úspěšnému uplatnění výsledků výzkumu na trhu došlo ke snížení užívání dosavadních prostředků pro ochranu rostlin u nejrizikovější cílové skupiny – drobných spotřebitelů a zahrádkářů.

 

Vítěz Nejlepší spolupráce roku 2016 - 1. místo:

 

.    Pokročilá analýza pevných, kapalných i plynných materiálů pomocí laseru

Název projektu: Vývoj přístroje Sci-Trace pro prvkovou analýzu materiálů technikou spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS)

Zpracovatelé: VUT v Brně- Středoevropský technologický institut (CEITEC) & AtomTrace s.r.o., Tescan Brno s.r.o.

 

Videa vítězných projektů z ročníku 2013/2014 a 2012/2013 ke shlédnutí v sekci Videa/Case studies.

Nejlepší spolupráce roku 2014 - 1. místo

Nejlepší spolupráce roku 2013 - 1. místo

 

CÍLEM TOTOHO VÝROČNÍHO OCENĚNÍ JE PŘEDEVŠÍM:

ocenit projekty realizované ve spolupráci vysokých škol a aplikační sféry v oblasti výzkumu a vývoje vedoucí k inovacím
zdokumentovat a propagovat úspěšné projekty (case study)
zvýšit povědomí veřejnosti a masmédií o vzájemné spolupráci vysokých škol a aplikační sféry a o jejím významu
zpopularizovat studium technických oborů
zvýšit povědomí o praktických dopadech výzkumu a vývoje v podobě inovací
podpořit tvorbu aplikovaných výsledků
motivovat vysoké školy a aplikační sféru k zintenzivnění vzájemné spolupráce a realizaci společných projektů v oblasti výzkumu a vývoje
propagovat příklady dobré praxe v oblasti spolupráce vysokých škol a aplikační sféry

 

V rámci soutěže jsou každoročně vyhodnocovány tři nejlepší projekty roku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci vysoké školy (popřípadě fakulty, ústavu či jiného pracoviště výzkumu a vývoje) a aplikační sféry (subjekt či konsorcium subjektů). Oceněné projekty jsou vybírány z projektů, které se do soutěže řádně přihlásí. Informování o vyhlášení soutěže probíhá prostřednictvím subjektů podílejících se na organizaci soutěže.